Podmínky - svjmost.cz

Podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Provozovatel

Provozovatelem webu svjmost.cz (dále jen „Web“) je Lubomír Gomboš (dále jen „Provozovatel“).

2. Obsah webu

2.1. Provozovatel provozuje Web jako prostor pro svobodné vyjadřování a výměnu názorů.

2.2. Web a diskuzní fórum na něm není určen k šíření urážlivých sdělení, reklamy, odkazů na komerční webové stránky, k poptávkám nebo nabídkám nelegálně šířeného obsahu či jakkoliv jinak závadného obsahu.

2.3. Provozovatel je oprávněn požadovat a vymáhat po tom, kdo na Web umístil závadný obsah a způsobil tak Provozovateli škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán uložil Provozovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zveřejněného obsahu.

2.4. Provozovatel je výslovně oprávněn:

a) jakýkoliv závadný obsah či příspěvek nezveřejnit,
b) jakýkoliv závadný obsah či příspěvek na Webu upravit (zkrátit, doplnit mezititulky apod.),
c) jakýkoliv závadný obsah či příspěvek na Webu dodatečně smazat,
d) komukoliv bránit příspěvky či závadný obsah prostřednictvím Webu zveřejňovat a to i preventivně a trvale, jakož i komukoliv bránit v přístupu k určitým částem Webu.

2.5. O tom, co je závadný obsah rozhoduje výlučně provozovatel.

2.6. Provozovatel nenese odpovědnost za sdělení a tvrzení zveřejněná prostřednictvím Webu třetími osobami.

3. Licence

3.1. Pokud kdokoliv poskytne Provozovateli, resp. nahraje na Web či do diskuzního fóra na Webu v libovolné podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod.) (dále jen „díla“), uděluje tímto poskytnutím Provozovateli licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním nejen na Webu, ale i mimo něj a to i jako součást jiného autorského díla a to jakýmkoliv způsobem.

3.2. Veškerá oprávnění dle tohoto článku podmínek jsou udělena bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu, pro území celého světa, na dobu platnosti majetkových autorských práv. Provozovatel licenci využít nemusí.

3.3. Tím, že přispěvatel zašle Provozovateli svá díla, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout veškerá práva zmíněná výše v tomto článku podmínek a že nikdo nemá k těmto dílům jakákoli práva, která by v tom bránila. Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým, je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že prohlášení za pravdivé považoval a použil díla tak, jak je uvedeno výše.

4. Zpracování osobních údajů

Na webu nedochází ke zpracování osobních údajů.

5. Další ujednání

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit tyto všeobecné podmínky.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.3.2016.
Vzory a formuláře